Mountain Bike Ukraine X-Country – “The Border Issue” (Carpathian)

Tour name: MBU «bike tour №4 XC » – the border issue (Carpathian) Private: Chernivtsi region and Ivano-Frankivsk oblosti Tour program: Chernivtsi R...
TOUR DATES: This tour allows you to choose your own dates.